نمایشگاه دائمی دستگاههای تکثیر ریسو ودستگاههای پس از چاپ در محل شرکت


نمایشگاه دائمی دستگاههای تکثیر ریسو و دستگاههای پس از چاپ در محل شرکت

شنبه تا چهار شنبه 8 صبح الی 5 بعدظهر
دوشنبه 8 صبح الی 4 بعد از ظهر
پنج شنبه ها شرکت تعطیل می باشد.تاریخ درج: 1399/10/30
منبع: