نمایشگاه دائمی دستگاههای تکثیر ریسو ودستگاههای پس از چاپ در محل شرکت


نمایشگاه دائمی دستگاههای تکثیر ریسو ودستگاههای پس از چاپ در محل شرکت

شنبه تا چهار شنبه 8 صبح الی 5 بعدظهر
دوشنبه 8 صبح الی 4 بعد از ظهر
پنج شنبه ها شرکت تعطیل می باشد.تاریخ درج: 1392/03/11
منبع: