لیست مواد مصرفی مربوط به دستگاههای ریسوگراف - انواع مرکب


لیست مواد مصرفی مربوط به دستگاههای ریسوگراف
ردیف
شرح کالا
نوع دستگاه مربوطه
1
مرکب مشکی (HD)Z
ریسوگراف مدلهای ME9350-MZ1070-MZ970-RZ970-A2
2
مرکب مشکی Z
برای کلیه دستگاههای ریسوگراف مدلهای EZ-RZ به جز RZ 970
3
مرکب مشکی CZ
ریسو گراف مدل CZ 180
4 مرکب مشکی KZ ریسو گراف مدل KZ 30
5
مرکب مشکی RP/HD
ریسوگراف مدلهای RP 3700- RP 3790
6
مرکب مشکی RP
ریسوگراف مدلهای RP 3590- RP 3500- RP 3105- RP 3100
FR 3950α- FR 3950- FR 3910- FR 2950
7
مرکب مشکی RN
ریسوگراف مدلهای RN 2050- RN 2150- RN 2550
8
مرکب مشکی FR
ریسوگراف مدلهای RP 3590- RP 3500- RP 3105- RP 3100
FR 3950 α - FR 3950- FR 3910- FR 2950
9
مرکب مشکی GR/HD
ریسوگراف مدل GR 3770
10
مرکب مشکی GR
ریسوگراف مدلهای GR 2710- GR 2700- GR 1750- GR 1700
GR 3710- GR 2750- GR 3750
11
مرکب مشکی CR
ریسو گراف مدلهای CR 1630- CR 1610
12
مرکب مشکی TR
ریسوگراف مدلهای TR 1510- TR 1530
13
مرکب مشکی RA
کلیه مدلهای ریسوگراف RC-RA
14
مرکب رنگی CZ
ریسوگراف مدل CZ 180
15
مرکب رنگی Z
کلیه مدلهای ریسوگراف EZ- RZ- MZ
16
مرکب رنگی
کلیه مدلهای ریسوگراف RC-RA-GR-FR-RN-RP
17
مرکب رنگی RN
کلیه مدلهای ریسوگراف RC-RA-GR-FR-RN-RP
18
مرکب رنگی FR
کلیه مدلهای ریسوگراف RC-RA-GR-FR-RN-RP
19
مرکب رنگی GR
کلیه مدلهای ریسوگراف FR- GR- RA- RC
20
مرکب رنگی CR
ریسوگراف مدلهای CR 1610- CR 1630
21
مرکب رنگی TR
ریسوگراف مدلهای TR 1510- TR 1530
 

تاریخ درج: 1399/11/04
منبع: