لیست مواد مصرفی مربوط به دستگاههای ریسوگراف - انواع استنسیل


لیست مواد مصرفی مربوط به دستگاههای ریسوگراف
ردیف
شرح کالا
نوع دستگاه مربوطه
1
استنسیلZ(HD)87/A3
ریسوگراف مدلهای MZ 1070- MZ 970- RZ970
2
استنسیل EZ/RZ/A3/Z77
ریسوگراف مدلهای EZ 570- EZ 370- RZ 370- RZ 570- MZ770
با کیفیت چاپ مطلوب
3
استنسیل EZ/RZ/A3/Z37
ریسوگراف مدلهای EZ 570- EZ 370- RZ 370- RZ 570- MZ MZ770
با کیفیت چاپ استاندارد
4
استنسیل EZ/RZ/B4/Z73
ریسوگراف مدلهای EZ 230- RZ 230 با کیفیت چاپ مطلوب
5
استنسیل EZ/RZ/B4/Z33
ریسوگراف مدلهای EZ 230- RZ 230 با کیفیت چاپ استاندارد
6
استنسیلCZ13/B4
ریسو گراف مدل CZ 180
7
استنسیل RP/A3-08
ریسوگراف مدلهای RP 3700- RP 3790
8
استنسیل RP/A3-07
ریسوگراف مدلهای RP 3590- RP 3500- RP 3105- RP 3100
FR 3950α- FR 3950 - FR 3910
9
استنسیل FR/A3
ریسوگراف مدلهای RP 3590- RP 3500- RP 3105- RP 3100
FR 3950α- FR 3950 - FR 3910
10
استنسیلFR/B4
ریسو گراف مدل FR 2950
11
استنسیلRN/B4
ریسوگراف مدلهای RN 2050- RN 2150- RN 2550
12
استنسیلTR,CR/A4
ریسوگراف مدلهای TR 1510- CR 1610
13
استنسیلTR,CR/B4
ریسوگراف مدلهای CR 1630- TR 1530
14
استنسیل GR/A3 78W
ریسو گراف مدلهای GR 3750 - GR 3710GR 3770 -
15
استنسیل GR/A3
ریسو گراف مدلهای GR 3770)با کیفیت چاپ پایین تر)   GR 3750
GR 3710
16
استنسیلGR/B4
کلیه مدلهای ریسوگراف GR/B4
17
استنسیلRA/B4
کلیه مدلهای ریسوگراف RC/B4 - RA
18
استنسیلRC/A3
ریسوگراف مدل RC 6300

تاریخ درج: 1392/03/20
منبع: