لیست مواد مصرفی مربوط به دستگاههای ریسوگراف - انواع استنسیل


لیست مواد مصرفی مربوط به دستگاههای ریسوگراف
ردیف
شرح کالا
نوع دستگاه مربوطه
1
استنسیلZ(HD)87/A3
ریسوگراف مدلهای ME9350-MZ1070-MZ970-RZ970
2 استنسیلZ(HD)/A2 ریسوگراف مدل A2
3
استنسیل EZ/RZ/A3/Z77
ریسوگراف مدلهای EZ570-EZ370-RZ370-RZ570-MZ770
با کیفیت چاپ مطلوب EZ571-EZ371
4
استنسیل EZ/RZ/A3/Z37
ریسوگراف مدلهای EZ570-EZ370-RZ370-RZ570-MZ770
با کیفیت چاپ استانداردEZ571-EZ371
5
استنسیل EZ/RZ/B4/Z73
ریسوگراف مدلهای EZ230- RZ230 با کیفیت چاپ مطلوب
6
استنسیل EZ/RZ/B4/Z33
ریسوگراف مدلهای EZ230- RZ230 با کیفیت چاپ استاندارد
7
استنسیلCZ13/B4
ریسو گراف مدل CZ180
8 استنسیلKZ/B4 ریسو گراف مدل KZ30
9
استنسیل RP/A3-08
ریسوگراف مدلهای RP3700- RP3790
10
استنسیل RP/A3-07
ریسوگراف مدلهای RP3590- RP3500- RP3105- RP3100
FR3950α- FR3950 - FR3910
11
استنسیل FR/A3
ریسوگراف مدلهای RP3590- RP3500- RP3105- RP3100
FR3950α- FR3950 - FR3910
12
استنسیلFR/B4
ریسو گراف مدل FR2950
13
استنسیلRN/B4
ریسوگراف مدلهای RN2050- RN2150- RN2550
14
استنسیلTR,CR/A4
ریسوگراف مدلهای TR1510- CR1610
15
استنسیلTR,CR/B4
ریسوگراف مدلهای CR1630- TR1530
16
استنسیل GR/A3 78W
ریسو گراف مدلهای GR3750 - GR3710-GR3770 -
17
استنسیل GR/A3
ریسو گراف مدلهای GR3770)با کیفیت چاپ پایین تر)   GR3750
GR3710
18
استنسیلGR/B4
کلیه مدلهای ریسوگراف GR/B4
19
استنسیلRA/B4
کلیه مدلهای ریسوگراف RC/B4 - RA
20
استنسیلRC/A3
ریسوگراف مدل RC 6300

تاریخ درج: 1399/11/04
منبع: